ZwIKSprache 4 (2021) – Trừu tượng trong tiếng việt

Zwickauer Forum Interkultureller Kommunikation und Sprache

(ISSN 2700-5968)

Open-Access Online-Reihe zu aktuellen Forschungen zu Linguistik und Interkultureller Kommuniation der Fakultät Angewandte Sprachen und Interkulturelle Kommunikation

PDF

Tiêu đề:

Hội nhập của người Việt ở Đông Đức: Quan điểm của Đức và Việt Nam trong phỏng vấn định tính.

Tác giả:

Bao Trang Ngo

ISBN:

978-3-946409-05-2

DOI:

10.34806/x4gd-gm78

Trừu tượng:

Hội nhập và di cư sẽ không bao giờ mất tầm quan trọng ở Đức. Dù là người lao đông trong những năm 1950, người tị nạn trong những năm 1970 hay nhân viên hợp đồng trong những năm 1980. Đức đã đưa vào vô số người di cư trong những năm qua.

Nhưng không có nhóm người di cư nào được đề cập tích cực hơn trên các phương tiện truyền thông hơn người Việt Nam.

Mục tiêu của bài viết này là cho thấy sự hòa nhập của người Việt Nam khác nhau như thế nào hoặc tương tự như quan điểm của người Đức và người Việt Nam. Các câu hỏi nghiên cứu sau đây đã được đặt ra:

  1. Công dân Đức có thực sự thấy người Việt Nam hòa nhập hoàn toàn không?
  2. Và người Việt tự đánh giá sự hội nhập của họ như thế nào?

Để trả lời những câu hỏi này, bốn cuộc phỏng vấn định tính đã được thực hiện với hai công dân Đức gốc Đức, một phụ nữ Việt Nam đến đông Đức trước đây làm nhân viên hợp đồng và một phụ nữ Việt Nam thế hệ thứ hai sinh ra và lớn lên ở Đức. Họ được kiểm tra cho các ý kiến liên quan đến hội nhập Việt Nam.

Nhìn chung, có thể nói rằng mặc dù có một số khác biệt về quan điểm, những người được phỏng vấn gần như nhất trí về ý kiến cho rằng người Việt Nam được hòa nhập tốt vào xã hội Đức, mặc dù ý kiến này không thể luôn được ủng hộ bằng cách xem xét các định nghĩa khoa học.

Từ khóa:

hội nhập - di cư - công nhân hợp đồng Việt

Tải PDF:Download PDF